§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski, działający pod adresem https://squteczni.pl;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • E-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). E-book przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości E-booka;
 • Sprzedawca – Michał A. Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych EFFEKT z siedzibą Office Center, pl. Lotników 2/6, 72-100 Goleniów, wpisany do CEiDG, NIP: 8561775576 REGON 320748430;
 • Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu E-booka;

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu E-booka w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego);

 • Strony - łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu E-booków od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z E-booków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sprzedawcy (www.sklep.muzeumwarszawy.pl) oraz w opisie każdego z dostępnych w ofercie Sprzedawcy e-booków.
 4. Klient składając zamówienie na zakup E-booka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

§ 3 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na E-booki

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Kupującego kary umownej w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz dalszego odszkodowania.
 2. Informacje o E-bookach zamieszczone są na stronie https://squteczni.pl.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego E-booka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w Regulaminie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient klika na przycisk "Kup teraz" lub równoznaczny, lub wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 6. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@effekt.com.pl
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. W tym celu Klient powinien pobrać darmowy fragment pliku. Ponadto Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi na stronie E-booka, opisem danego E-booka oraz informacją o typie pliku.
 9. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
 10. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.
 11. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego E-booka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne, jeśli występują.
 12. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie E-booka na urządzenie niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty.
 13. Do maila dołączony zostanie również dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 14. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 15. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.
 16. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail kontakt@effekt.com.pl ) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

§ 4 Płatności

 1. Wszystkie ceny E-booków zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i stanowi cenę brutto.
 2. Cena podana przy każdym E-booku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu E-booka do Koszyka.
 4. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.
 5. Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.
 6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line „tpay”. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://www.tpay.com oraz https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
 7. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.
 8. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone poprzez wysłanie prośby na adres mejlowy Sklepu: kontakt@effekt.com.pl.
 9. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@effekt.com.pl.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał w sposób wskazany w ust. 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi otrzymane płatności. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 6. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa E-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 8. Jeżeli E-book został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

§ 6 Prawa autorskie

 1. E- book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 3. Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest dla własnego użytku Klienta,
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.
 6. Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
 7. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
  • wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.
 1. Klient nie jest uprawniony do:
  • wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
  • wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;
  • sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);
  • ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
  • usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka
  • wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.
 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie l

§ 7 Reklamacje i sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy:
  • Klient nie otrzyma linku do E-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w dwóch dni roboczych od dokonania zapłaty;
  • otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe;
  • pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
 1. Klient składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@effekt.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 5. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania E-booka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia E-booków bez wad.
 2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy E-booka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z E-bookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany siłą wyższą.
 4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej.
 5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony E-book, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://squteczni.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci E- booka jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z E-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06. 2023 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.